Úplná pravidla soutěže „PRIMA fresh festival“ AEG FB

Níže uvedený text představuje úplná pravidla soutěže „PRIMA fresh festival“ na sociální síti Facebook (dále pouze „soutěž“). Jedná se o jediný text, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.

 

1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost doblogoo s.r.o., sídlem: Radhošťská 1942/2, Praha – Žižkov, 130 00, Česká republika, IČ: 04564782, DIČ: CZ04564782, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C249843 (dále jen „organizátor“).

 

2. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost ELECTROLUX, s.r.o., sídlem Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4, IČ 18631975, DIČ CZ18631975, Česká republika, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2461 (dále jen „pořadatel“). Pořadatelem ani organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě Facebook (dále jen „síť Facebook“).

 

3. Doba a místo konání soutěže

Soutěž proběhne ve třech kolech v období od 13. 5. 2022 do 6. 6. 2022, (dále jen „doba konání soutěže“) na internetu a dále na území České republiky v místech v pravidlech uvedených.

 

4. Soutěžící

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která splní stanovená pravidla soutěže. Pro účastníky soutěže – platí (mimo jiné) následující pravidla:

4.1. Podmínkou účasti v soutěži je být k okamžiku, kdy se zájemce o účast v soutěži chce soutěže zúčastnit, již zaregistrován jako uživatel na síti Facebook.

4.2. Každý soutěžící musí být kdykoliv schopen prokázat autenticitu svého facebookového profilu.

4.3. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou v každém kole, tj. pod každý soutěžní příspěvek na facebookové stránce AEG CZ publikovat pouze 1 soutěžní komentář.  

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto pravidlech, se nemůže soutěže účastnit, a pokud se soutěže účastní, nemá nárok na výhru a může být kdykoliv ze soutěže bez náhrady vyloučena.

 

5. Mechanismus soutěže

V termínu od 13. 5. 2022 do 6. 6. 2022 má každý uživatel na Facebooku splňující výše zmíněná kritéria možnost zúčastnit se soutěže.

Soutěžící musí vložit své soutěžní komentáře pod soutěžní příspěvky na facebookové stránce AEG CZ, které zde budou publikovány v období této soutěže, tj. od 13. 5. 2022 do 6. 6. 2022.

Soutěžící formou komentáře vyjádří svůj názor na otázky v soutěžních příspěvcích.

Soutěžní komentář bude možné vkládat pod soutěžní příspěvek vždy pro jednotlivé kolo do dat uvedených níže:

  1. Kolo (PLZEŇ) – komentáře možné vkládat od 13. 5. do 16. 5. 2022 23:59
  2. Kolo (LIBEREC) – komentáře možné vkládat od 27. 5. do 30. 5. 2022 23:59
  3. Kolo (PARDUBICE) – komentáře možné vkládat od 3. 6. do 6. 6. 2022 23:59

Soutěžní komentáře vložené po těchto datech a časech nebudou zařazeny do soutěže.

Každý soutěžící může publikovat pouze 1 soutěžní komentář pod daný soutěžní příspěvek a soutěžní komentář musí být veřejný. Podmínkou zařazení do losování o výhru v soutěži je, že soutěžní komentář musí obsahovat náležitosti stanovené v pravidlech soutěže, tj. soutěžní komentář musí správně odpovídat na danou soutěžní otázku.

 

6. Výhry v soutěži a jejich oznámení

Odborná porota vybere vždy po skončení daného kola soutěže 1 výherce

Vyhlášení vítězů proběhne v těchto datech na Facebookovém profilu AEG CZ v komentářích pod daným soutěžním příspěvkem:

  1. Vyhlášení vítěze 1. kola – 17. 5. 2022
  2. Vyhlášení vítěze 2. kola – 31. 5. 2022
  3. Vyhlášení vítěze 3. kola – 7. 6. 2022

 

6.1. Stanovená odměna pro výherce:

   1. kolo: 2 x dvoudenní vstup na Prima FRESH Festival v Plzni + festivalová sklenička Crystalex (hodnota 1 vstupenky 189,-Kč)

   2. kolo: 2 x 2 x dvoudenní vstup na Prima FRESH Festival v Liberci + festivalová sklenička Crystalex (hodnota 1 vstupenky 189,-Kč)

   3. kolo: 2 x 2 x dvoudenní vstup na Prima FRESH Festival v Pardubicích + festivalová sklenička Crystalex (hodnota 1 vstupenky 189,-Kč)

Jméno vítěze bude oznámeno v komentářích na facebookové stránce AEG CZ pod soutěžním příspěvkem daného soutěžního kola. Vítěz bude zároveň v případě výhry vyzván k zaslání svých kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo) soukromou zprávou. Pokud vítěz kontaktní informace podle pokynů ve výzvě nedoručí do dvou dnů po vyhlášení daného kola, ztrácí na výhru nárok a výhra propadá ve prospěch pořadatele.

Nárok na výhru dále ztrácí soutěžící, který nesplní některou z podmínek účasti v soutěži nebo neprokáže její splnění, a dále soutěžící, který jinak jedná v rozporu s těmito pravidly, nebo který je ze soutěže vyloučen. V případě, že vyloučenému účastníku soutěže již byla předána výhra, je povinen ji vrátit, a není-li to možné, uhradit pořadateli hodnotu výhry v penězích; tím není dotčena odpovědnost účastníka soutěže k náhradě újmy, včetně nehmotné, pořadateli, organizátorovi anebo třetím osobám. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

 

7. Předání výher

Výhercům bude výhra zaslána elektronicky na obdrženou emailovou adresu. Výhra soutěžícího, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebo organizátora nebude možno soutěžícímu doručit, propadá ve prospěch pořadatele.

 

8. Autorská práva, zpracování osobních údajů a schválení pravidel

Vstupem do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže. Soutěžící poskytuje vstupem do soutěže pořadateli a organizátoru bezplatně výhradní oprávnění k výkonu práva užít vložený materiál ke všem způsobům užití uvedeným v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve platném znění (rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti internetem, tiskem, audiovizuálně, zvukově, obrazově apod.) v rozsahu časově, územně a množstevně neomezeném, v tištěné, elektronické nebo jiné podobě, v souvislosti se soutěží nebo k jiným marketingovým účelům organizátora a/nebo pořadatele soutěže.

Soutěžící se zavazuje odškodnit pořadatele nebo organizátora v případě jakékoliv újmy, i nehmotné, jim způsobené v důsledku umístění vloženého materiálu v rozporu s těmito pravidly nebo s pravidly sítě Facebook.

Pořadatel soutěže bude v pozici správce osobních údajů zpracovávat, ať již manuálně či elektronicky, a uchovávat osobní údaje týkající se soutěžících v rozsahu:

Osobní údaje ve výše vymezeném rozsahu bude pořadatel zpracovávat za účelem identifikace účastníků soutěže. Právním důvodem zpracování je oprávněný zájem pořadatele a organizátora na řádném průběhu soutěže, výkon práv a plnění povinností souvisejících se soutěží, a výkon zákonných povinností v souvislosti s uchováváním účetních a daňových dokladů; tyto údaje budou pořadatelem zpracovávány po dobu 6 let nebo po dobu delší, pokud tak vyžaduje zákon.

Osobní údaje v rozsahu obrazový, zvukový nebo obrazově-zvukový záznam výherce nebo jeho projevů osobní povahy, jméno a příjmení výherce a komentář na sociální síti Facebook spojený s osobou soutěžícího budou pořadatelem zpracovávány také za účelem zveřejnění ve sdělovacích prostředcích, v propagačních materiálech a prostředcích pořadatele, na internetových stránkách pořadatele a sociální síti Facebook, ev. Instagram nebo YouTube. Právním důvodem zpracování je oprávněný zájem pořadatele na zveřejnění výsledku soutěže; tyto údaje budou pořadatelem zpracovávány po dobu neurčitou, nejdéle však do naplnění účelu zpracování.

Pořadatel je oprávněn při splnění povinností vyplývajících z příslušného právního předpisu o ochraně osobních údajů, v platném znění, předávat osobní údaje svým zpracovatelům a poskytovatelům služeb, přičemž takovým zpracovatelem je organizátor a další osoby, jejichž seznam je dostupný u pořadatele. Pořadatel může předávat osobní údaje zpracovatelům v rámci Evropské unie, avšak nezamýšlí předávat osobní údaje do třetích zemí, které nezaručují úroveň ochrany osobních údajů přiměřenou podmínkám platným v Evropské unii.

V souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů mají soutěžící právo:

   i. požadovat na pořadateli přístup k osobním údajům a jejich případnou opravu či výmaz,

   ii. kdykoli požadovat informace týkající se zpracování osobních údajů v zákonném rozsahu,

   iii. podat námitku proti zpracování či požadovat omezení zpracování osobních údajů,

   iv. nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro soutěžící mělo právní účinky nebo by se soutěžících obdobným způsobem významně dotýkalo,

   v. obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s jakoukoli žádostí nebo stížností.

V případě jakéhokoliv dotazu ohledně zpracování osobních údajů je možné kontaktovat pořadatele na e-mailové adrese privacy@electrolux.com.

 

9. Ostatní ustanovení a podmínky soutěže

9.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na facebookové stránce AEG CZ.

9.2. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže bez náhrady vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu s pravidly soutěže či podmínkami nebo s obecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí organizátora nebo pořadatele o vyloučení ze soutěže je konečné, bez možnosti odvolání.

9.3. Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo považovat za podvodné takové facebookové účty, které mají méně než 10 přátel, a soutěžícího s takovým účtem ze soutěže bez náhrady vyloučit.

9.4. Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu a elektronické sociální sítě Facebook) ani za jednání třetích osob na sociální síti Facebook či jinde na internetu.

9.5. Pořadatel ani organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry poté, co ji předal doručovateli (poště, kurýrovi apod.).

9.6. Organizátor ani pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.

9.7. Účast v soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou.

9.8. Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k síti Facebook. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje soutěžící provozovateli sítě Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány organizátorovi, nikoliv provozovateli sítě Facebook.

9.9. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a organizátorem a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

V Praze dne 12. 5. 2022.