Pravidla souteže „Změna názvu profilu Pečeme v páře“

Úplná pravidla soutěže „Změna názvu profilu Pečeme v páře“

Níže uvedený text představuje úplná pravidla soutěže „Změna názvu profilu Pečeme v páře a“ na Instagramu (dále pouze „soutěž“). Jedná se o jediný text, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.


1. Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže je společnost doblogoo s.r.o., sídlem: Radhošťská 1942/2, Praha – Žižkov, 130 00, Česká republika, IČ: 04564782, DIČ: CZ04564782, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C249843 (dále jen „organizátor“).


2. Pořadatel soutěže 
Pořadatelem soutěže je společnost ELECTROLUX, s.r.o., sídlem Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4, IČ 18631975, DIČ CZ18631975, Česká Republika, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2461 (dále jen „pořadatel“). Pořadatelem ani organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě Instagram (dále jen „síť Instagram“).


3. Doba a místo konání soutěže 
Soutěž proběhne v období od 4. 9. 2019, do 8. 9. 2019, (dále jen „doba konání soutěže“) na internetu a dále na území České republiky v místech v pravidlech uvedených.


4. Soutěžící 
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže. Pro účastníky soutěže – platí (mimo jiné) následující pravidla: 
4.1. Podmínkou účasti v soutěži je být k okamžiku, kdy se zájemce o účast v soutěži chce soutěže zúčastnit, již zaregistrován jako uživatel na síti Instagramu.
4.2. Každý soutěžící musí být kdykoliv schopen prokázat autenticitu svého instagramového profilu. 
4.3. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou, tj. pod soutěžní příspěvek na Instagramu na profilu Pečeme v páře publikovat pouze 1 soutěžní komentář. 
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. 
Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto pravidlech, se nemůže soutěže účastnit, a pokud se soutěže účastní, nemá nárok na výhru a může být kdykoliv ze soutěže bez náhrady vyloučena.


5. Mechanismus soutěže 
V termínu od 4. 9. 2019, do 8. 9. 2019 má každý uživatel Instagramu splňující výše zmíněná kritéria možnost zúčastnit se soutěže.
Soutěžící musí vložit svůj soutěžní komentář pod soutěžní příspěvek na profilu Pečeme v páře, který byl publikován dne 4. 9. 2019. 
Soutěžící formou komentáře vyjádří svůj názor na otázku v soutěžním příspěvku, který zní takto: 

SOUTĚŽ: Péct v páře nás stále baví, jenže ze světa vaření je toho opravdu tolik, co vám chceme ukázat! Proto jsme vymysleli 2 nové názvy. A v tuto chvíli jste to jedině vy, kteří nám dokážou vybrat ten, který nás lépe vystihuje. 👉🏻 Napište nám do komentářů pod tento soutěžní příspěvek, který z těchto dvou názvů: A) @kazdy_den_s_chuti nebo B) @v_kuchyni_jako_doma, byste vybrali a proč, a my 3 z vás odměníme profesionální pánví 🍳 #AEG! Kompletní pravidla najde v našem biu. Hodně štěstí! 😉 #pecemevpare #soutez #soutěž #kuchyn #kuchyň #vareni #chutzazitvic
Soutěžní příspěvky bude možné vkládat pod soutěžní post ze 4. 9. 2019 až do 8. 9. 2019 23:59. Soutěžní příspěvky vložené po tomto datu a čase nebudou zařazeny do soutěže. 
Každý soutěžící může publikovat pouze 1 komentář a soutěžní příspěvek musí být veřejný.


6. Výhry v soutěži a jejich oznámení 
Odborná porota vylosuje po skončení soutěže 3 výherce
6.1. Stanovená odměna pro výherce: 
Pečicí pánev 28 cm, model A9AFP01, PNC 902979484
Jména vítězů budou oznámena v novém příspěvku na profilu Pečeme v páře a zároveň odpovíme vítězům na jejich soutěžní komentář pod soutěžním příspěvkem. Vítěz bude zároveň v případě výhry vyzván k zaslání svých kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa) soukromou zprávou. Pokud vítěz kontaktní informace podle pokynů ve výzvě nedoručí do 13. 9. 2019, ztrácí na výhru nárok a výhra propadá ve prospěch pořadatele. 
Nárok na výhru dále ztrácí soutěžící, který nesplní některou z podmínek účasti v soutěži nebo neprokáže její splnění, a dále soutěžící, který jinak jedná v rozporu s těmito pravidly, nebo který je ze soutěže vyloučen. V případě, že vyloučenému účastníku soutěže již byla předána výhra, je povinen ji vrátit, a není-li to možné, uhradit pořadateli hodnotu výhry v penězích; tím není dotčena odpovědnost účastníka soutěže k náhradě újmy, včetně nehmotné, pořadateli, organizátorovi anebo třetím osobám. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.


7. Předání výher 
Výhercům budou výhry zaslány na jimi uvedené adresy kurýrem či poštou. Výhry soutěžících, které z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebo organizátora nebude možno doručit, propadají ve prospěch pořadatele.


8. Autorská práva, zpracování osobních údajů a schválení pravidel
Vstupem do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže. Soutěžící poskytuje vstupem do soutěže pořadateli a organizátoru bezplatně výhradní oprávnění k výkonu práva užít vložený materiál ke všem způsobům užití uvedeným v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve platném znění (rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti internetem, tiskem, audiovizuálně, zvukově, obrazově apod.) v rozsahu časově, územně a množstevně neomezeném, v tištěné, elektronické nebo jiné podobě, v souvislosti se soutěží nebo k jiným marketingovým účelům organizátora a/nebo pořadatele soutěže. 
Soutěžící se zavazuje odškodnit pořadatele nebo organizátora v případě jakékoliv újmy, i nehmotné, jim způsobené v důsledku umístění vloženého materiálu v rozporu s těmito pravidly nebo s pravidly sítě Instagram 
Pořadatel soutěže bude v pozici správce osobních údajů zpracovávat, ať již manuálně či elektronicky, a uchovávat osobní údaje týkající se soutěžících v rozsahu:
• komentář na sociální síti Instagram spojený s osobou soutěžícího
• jméno a příjmení výherce
• adresa bydliště výherce
• obrazový, zvukový nebo obrazově-zvukový záznam výherce nebo jeho projevů osobní povahy

Osobní údaje ve výše vymezeném rozsahu bude pořadatel zpracovávat za účelem identifikace účastníků soutěže. Právním důvodem zpracování je oprávněný zájem pořadatele a organizátora na řádném průběhu soutěže, výkon práv a plnění povinností souvisejících se soutěží, a výkon zákonných povinností v souvislosti s uchováváním účetních a daňových dokladů; tyto údaje budou pořadatelem zpracovávány po dobu 6 let nebo po dobu delší, pokud tak vyžaduje zákon.

Osobní údaje v rozsahu obrazový, zvukový nebo obrazově-zvukový záznam výherce nebo jeho projevů osobní povahy, jméno a příjmení výherce a komentář na sociální síti Instagram spojený s osobou soutěžícího budou pořadatelem zpracovávány také za účelem zveřejnění ve sdělovacích prostředcích, v propagačních materiálech a prostředcích pořadatele, na internetových stránkách pořadatele a sociální síti Instagram, ev. Facebook nebo YouTube. Právním důvodem zpracování je oprávněný zájem pořadatele na zveřejnění výsledku soutěže; tyto údaje budou pořadatelem zpracovávány po dobu neurčitou, nejdéle však do naplnění účelu zpracování.
Pořadatel je oprávněn při splnění povinností vyplývajících z příslušného právního předpisu o ochraně osobních údajů, v platném znění, předávat osobní údaje svým zpracovatelům a poskytovatelům služeb, přičemž takovým zpracovatelem je organizátor a další osoby, jejichž seznam je dostupný u pořadatele. Pořadatel může předávat osobní údaje zpracovatelům v rámci Evropské unie, avšak nezamýšlí předávat osobní údaje do třetích zemí, které nezaručují úroveň ochrany osobních údajů přiměřenou podmínkám platným v Evropské unii.

V souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů mají soutěžící právo:

požadovat na pořadateli přístup k osobním údajům a jejich případnou opravu či výmaz,
kdykoli požadovat informace týkající se zpracování osobních údajů v zákonném rozsahu,
podat námitku proti zpracování či požadovat omezení zpracování osobních údajů,
nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro soutěžící mělo právní účinky nebo by se soutěžících obdobným způsobem významně dotýkalo,
obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s jakoukoli žádostí nebo stížností.
V případě jakéhokoliv dotazu ohledně zpracování osobních údajů je možné kontaktovat pořadatele na e-mailové adrese privacy@electrolux.com.


9. Ostatní ustanovení a podmínky soutěže 
9.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Instagramu Pečeme v páře.
9.2. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde,může být soutěžící ze soutěže bez náhrady vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu s pravidly soutěže či podmínkami nebo s obecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí organizátora nebo pořadatele o vyloučení ze soutěže je konečné, bez možnosti odvolání. 
9.3. Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo považovat za podvodné takové Instagramní účty, které mají méně než 20 přátel, a soutěžícího s takovým účtem ze soutěže bez náhrady vyloučit. 
9.4. Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu a elektronické sociální sítě Instagram) ani za jednání třetích osob na sociální síti Instagram či jinde na Internetu. 
9.5. Pořadatel ani organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry poté, co ji předal doručovateli (poště, kurýrovi apod.). 
9.6. Organizátor ani pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. 
9.7. Účast v soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou. 
9.8. Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k síti Instagram. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje soutěžící provozovateli sítě Instagram. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány organizátorovi, nikoliv provozovateli sítě Instagram. 
9.9. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a organizátorem a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

 

V Praze dne 28. 8. 2019.