Záruční podmínky

společnosti ELECTROLUX, s.r.o.

 

1. Tyto záruční podmínky (dále také jen „Záruční podmínky“) společnosti ELECTROLUX, s.r.o., se sídlem Vyskočilova 1561/4a, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 186 31 975, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 2461 vedenou u Městského soudu v Praze (dále také jen „Poskytovatel“), platí pro domácí spotřebiče, příslušenství a náhradní díly značek Electrolux, AEG, ZANUSSI a případných dalších značek: (a) distribuované a/nebo prodané Poskytovatelem, či (b) dodané jiným dodavatelem ze Skupiny AB Electrolux, a zakoupené spotřebiteli na trhu v České republice (dále také jen „Výrobky“, resp. v jednotném čísle „Výrobek“).

2. Záruka za jakost Výrobků na základě těchto Záručních podmínek (dále také jen „Záruka“) je poskytována pouze kupujícím, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) (dále také jen „Kupující“), a jen na prodané nové Výrobky sloužící k běžnému používání v domácnosti.

3. Těmito Záručními podmínkami se Poskytovatel zavazuje, že Kupujícího uspokojí nad rámec zákonných práv z vadného plnění. Poskytovatel se zejména zavazuje, že Výrobky budou po záruční dobu způsobilé k použití pro jejich obvyklý účel.

4. Poskytovatel poskytuje Kupujícímu na Výrobky Záruku na dobu 24 měsíců. To neplatí pro akumulátory, baterie a žárovky, ať už obsažené v jiných Výrobcích nebo koupené samostatně, na které Poskytovatel poskytuje Kupujícímu Záruku na dobu 12 měsíců.

4.1. Záruční doba Záruky začíná běžet od převzetí zakoupeného Výrobku Kupujícím, nejpozději však uplynutím 30 dnů od tohoto zakoupení. Pokud je ale Kupujícím zakoupený Výrobek součástí dodávky celé kuchyňské linky nebo kuchyně autorizovaným prodejcem Poskytovatele, začne záruční doba Záruky za tento Výrobek běžet až od předání celé kuchyňské linky či kuchyně Kupujícímu, nejpozději však uplynutím 90 dnů od zakoupení tohoto Výrobku Kupujícím. Autorizovaným prodejcem Poskytovatele je pouze takový prodejce, který je oprávněn takovéto označení užívat po dohodě s Poskytovatelem a je povinen o této skutečnosti Kupujícího vyrozumět.

5. Vytknutím vady Výrobku v rámci Záruky na základě Záručních podmínek Kupující souhlasí s těmito Záručními podmínkami.

6. Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatnou opravu reklamované vady Výrobku (dále také jen „Záruční oprava“). Reklamace může být místo Záruční opravy vyřízena výměnou vadného Výrobku za jiný (stejného typu i provedení, nový a bezvadný) případně vrácením kupní ceny. Poskytovatel tak může postupovat podle svého uvážení, a to především v případě, byla-li by Záruční oprava nepřiměřeně nákladná (zejména s ohledem na význam vytknuté vady a hodnotu, kterou by Výrobek měl bez vady) nebo ukázala-li by se vytknutá vada jako neodstranitelná. Poskytovatel může Kupujícího odkázat k výměně Výrobku za jiný či případně k vrácení kupní ceny na prodejce, od kterého Kupující vadný Výrobek koupil.

7. Podmínkou pro vytknutí vady Výrobku a požadování její Záruční opravy v rámci Záruky na základě Záručních podmínek (dohromady dále také jen „Reklamace“) přitom je, že:

(a) Výrobek byl instalován, uveden do provozu a provozován v souladu se Záručními podmínkami a s návodem k obsluze,

(b) veškeré záruční i jiné opravy nebo úpravy Výrobky byly vždy provedeny autorizovaným servisním partnerem Poskytovatele (dále také jen „ASP“), kterým je pouze takový servisní partner, který je oprávněn takovéto označení užívat po dohodě s Poskytovatelem a je povinen o této skutečnosti Kupujícího vyrozumět (tím není dotčeno ustanovení bodu 4.1, druhá věta, Záručních podmínek), a

(c) Kupující při Reklamaci předloží řádný nákupní doklad a případně též řádně vyplněný záruční list.

8. Kupující musí uplatnit Reklamaci v Electrolux kontaktním centru provozovaném Poskytovatelem (dále také jen „EKC“), a to buď telefonicky na telefonním čísle EKC: 261 302 261, nebo e-mailem na e-mailové adrese EKC: zakaznicke.centrum@electrolux.com.

8.1. Poskytovatel vybere ASP pro provedení Záruční opravy a zašle Kupujícímu e-mailem písemné potvrzení o uplatnění Reklamace a informaci o vybraném ASP.

8.2. Pak Poskytovatel v součinnosti s vybraným ASP posoudí oprávněnost a důvodnost Reklamace a rozhodne o způsobu jejího vyřízení.

8.3. Kupující je přitom povinen umožnit Poskytovateli a vybranému ASP veškerou oprávněně požadovanou součinnost potřebnou ke zjištění oprávněnosti a důvodnosti Reklamace, k ověření existence vytknuté vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (resp. demontáže) Výrobku, a to v provozní době Poskytovatele či vybraného ASP.

8.4. Způsob provedení Záruční opravy určí vybraný ASP, ledaže by tak učinil přímo Poskytovatel.

8.5. Je-li při Záruční opravě použit náhradní díl, vymontovaný původní díl se Kupujícímu nevrací a stává se vlastnictvím Poskytovatele.

8.6. Kupující nemá po dobu vyřizování Reklamace v rámci Záruky (tzn. ani po dobu Záruční opravy) právo na poskytnutí náhradního výrobku.

9. Kupující musí uplatnit Reklamaci bez zbytečného odkladu po zjištění vady Výrobku, nejpozději však do konce záruční doby Záruky. Skončením záruční doby Záruky na základě Záručních podmínek všechna do té doby neuplatněná práva Kupujícího z této Záruky zanikají.

9.1. Termín Záruční opravy se stanoví dohodou mezi vybraným ASP a Kupujícím. Nedojde-li k takové dohodě, stanoví termín Záruční opravy vybraný ASP s maximálním možným přihlédnutím k požadavkům Kupujícího.

10. Jestliže Kupující v rámci Záruky zasílá nebo přepravuje Výrobek s příslušnými doklady vybranému ASP nebo Poskytovateli, děje se tak (včetně jeho zaslání či přepravy nazpět Kupujícímu) na náklady a nebezpečí Kupujícího. Jde-li však o oprávněnou reklamaci, Poskytovatel může Kupujícímu přiznat náhradu účelně vynaložených zasílacích nebo přepravních nákladů.

11. Běh záruční doby Záruky ani žádných jiných lhůt se v souvislosti s Reklamací a s jejím vyřizováním v rámci Záruky nestaví a tato záruční doba ani uvedené jiné lhůty se nijak neprodlužují ani jinak nemění. Pro nový Výrobek, vyměněný podle bodu 6 Záručních podmínek, stejně jako pro náhradní díl použitý při Záruční opravě podle bodu 8.5 Záručních podmínek, platí jen dosavadní záruční doba Záruky za jakost Kupujícím zakoupeného Výrobku.

12. Po provedení Záruční opravy je ASP případně Poskytovatel povinen vydat Kupujícímu čitelnou kopii úplně vyplněného opravného listu. Opravný list slouží k prokazování práv Kupujícího. Proto je ve vlastním zájmu Kupujícího před podpisem Opravného listu zkontrolovat jeho obsah a kopii Opravného listu pečlivě uschovat.

13. Jestliže Reklamace ze strany Kupujícího je zjevně neoprávněná, zejména pokud vada neexistuje anebo zcela zřejmě nespadá pod vady, na které se vztahuje tato Záruka, anebo neposkytne-li Kupující Poskytovateli či vybranému ASP oprávněně požadovanou potřebnou součinnost (bod 8.3. Záručních podmínek), je Poskytovatel oprávněn požadovat po Kupujícím náhradu účelně vynaložených nákladů, které Poskytovateli anebo vybranému ASP v souvislosti s takovou Reklamací vznikly.

14. Pokud Kupující po vyřízení Reklamace (tzn. i po jejím případném zamítnutí) nepřevezme nazpět reklamovaný Výrobek, který předal, zaslal nebo přepravil do vybraného ASP, příp. Poskytovateli, a to ani po výzvě ze strany ASP anebo Poskytovatele v dodatečné lhůtě 30 dnů, je ASP, příp. Poskytovatel, oprávněn tento Výrobek na náklady a nebezpečí Kupujícího buď prodat anebo zlikvidovat, byl-li by tento Výrobek neprodejný. V případě, že tento Výrobek bude prodán, vydá ASP, příp. Poskytovatel, Kupujícímu výtěžek z prodeje ponížený o skladné a účelně vynaložené náklady prodeje.

15. Záruka vyplývající ze Záručních podmínek platí pouze na území České republiky.

16. Tato Záruka se nevztahuje na:

a. běžné opotřebení nebo opotřebení a poškození Výrobku způsobené Kupujícím, zejména nevhodným zacházením s Výrobkem, včetně poškození způsobeného poruchami v elektrické či jiné síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami, znečištěním Výrobku jeho nedostatečnou údržbou,

b. vady způsobené vnějšími událostmi, zejména vady způsobené působením přírodních nebo vnějších vlivů, živelních událostí, rušivých elektromagnetických vlivů,

c. úkony potřebné v rámci údržby, čištění, revize, seřízení či kontroly Výrobků,

d. vady způsobené v důsledku úprav anebo jakékoli jiného zásahu do Výrobku provedeného kýmkoli jiným než ASP nebo Poskytovatelem,

e. Výrobek použitý k jakémukoli jinému účelu než k běžnému používání v domácnosti (např. k podnikatelským, soutěžním či jiným účelům, představujícím zvýšené zatížení Výrobku, apod.), a

f. vady, které musely být Kupujícímu zřejmé již při převzetí Výrobku.

17. Práva Kupujícího ze Záruky nepřecházejí (s výjimkami vyplývajícími z platných obecně závazných právních předpisů) na dalšího nabyvatele Výrobku, ledaže by mezi Poskytovatelem, Kupujícím a novým nabyvatelem bylo v jednotlivém konkrétním případě písemně dohodnuto jinak.

18. Těmito Záručními podmínkami ani Zárukou poskytovanou na jejich základě nejsou dotčena zákonná práva z vadného plnění včetně práva Kupujícího vůči prodávajícímu na bezplatnou nápravu, které má Kupující podle platných obecně závazných právních předpisů.

19. Kupující mají podle ZOS právo na mimosoudní řešení sporů ze spotřebitelských smluv, upravené v ustanoveních § 20d a násl. ZOS. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů týkajících se Kupních smluv o prodeji Výrobků Kupujícím je vzhledem k ustanovení § 20e písm. d) ZOS především Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

20. Záruční podmínky a Záruka poskytovaná na jejich základě se řídí – není-li v Záručních podmínkách nebo v Záručním listu stanoveno jinak – platným právním řádem České republiky.

21. Poskytovatel (ať už sám, nebo prostřednictvím prodávajícího) vydá Kupujícímu nejpozději při převzetí zakoupeného Výrobku potvrzení o Záruce (Záruční list) v textové podobě (tzn. na listině nebo na jiném trvalém nosiči dat ve smyslu § 1819 OZ), obsahující údaje podle § 2174a odst. 1 písm. a) a b) OZ.

22. Tyto Záruční podmínky mohou být kdykoli změněny, doplněny, nahrazeny nebo zrušeny. Každá taková úprava bude předem oznámena na webových stránkách www.electrolux.cz, www.aeg.cz a www.zanussi.cz. Případná úprava Záručních podmínek se přitom netýká Záruky za již prodané Výrobky, pro které platí i nadále Záruční podmínky ve znění účinném při jejich zakoupení spotřebitelem.

23. Veškeré bližší informace o Záručních podmínkách, o Záruce poskytované na jejich základě, o Electrolux kontaktním centru a o Autorizovaných Servisních Partnerech můžete získat:

● od prodávajícího,
● od Electrolux kontaktního centra na telefonním čísle: 261 302 261, nebo na e-mailové adrese: zakaznicke.centrum@electrolux.com,
popřípadě je najdete na webových stránkách pro jednotlivé značky Výrobků: www.electrolux.cz, www.aeg.cz či www.zanussi.cz, resp. na webových stránkách: https://servicepartners.elux.cz/ anebo https://www.aeg.cz/support/repairs/ nebo https://www.electrolux.cz/support/repairs/.

Upozornění pro Kupující:

Poskytovatel v zájmu co nejlepšího uspokojování potřeb Kupujících průběžně kontroluje práci autorizovaných servisních partnerů Poskytovatele. Proto Poskytovatel žádá všechny Kupující, aby pracovníkům Poskytovatele při této jejich kontrolní činnosti vycházeli podle svých možností vstříc, a to zejména poskytnutím požadovaných informací o Záručních opravách Výrobků nebo předložením kopií Opravných listů.

(Aktualizované znění ke dni: 1.3.2023)